مسجد جامع عتیق شیراز

مسجد جامع عتیق شیراز

مسجد جامع عتیق شیراز، کهن ترین مسجد ساخته شده در شیراز است که قدیمی ترین قسمت آن در سال 281 هجری قمری و در زمان حکومت عمرولیث صفاری ساخته شده است.

آثار بجا مانده در ساختمان این مسجد گواه تعمیرات و قسمت های الحاقی است که در دوره های مختلف تاریخی به آن اضافه شده است. این مساجد همانند مساجد اولیه دوران اسلامی فاقد گنبد بوده و ویژگی منحصربفرد آن وجود بنای خدایخانه در میانه حیاط مسجد است که در سال 752 هجری قمری و در دوره شیخ ابواسحاق اینجو ساخته شده است.

در دوره صفویه نیز قسمت های مهم دیگری به این مسجد افزوده شد که مهمترین آن ایوان شمالی مسجد که به ایوان مروارید مشهور است و ورودی شمالی مسجد که به دوازده امام معروف است.

کتیبه زیبای عمارت خدایخانه